گنجور

آمار اوزان عروضی

 
رهی معیری
رهی معیری
 

این آمار از میان ۱۰۵۰ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است. توجه فرمایید که در این آمار تک مصرعهای میانهٔ اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوهٔ دستی و در بعضی موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۲۳۶ ۲۲.۴۸
۲ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۸۶ ۱۷.۷۱
۳ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۱۶۱ ۱۵.۳۳
۴ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۵۶ ۵.۳۳
۵ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۵۴ ۵.۱۴
۶ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۴۶ ۴.۳۸
۷ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۴۲ ۴.۰۰
۸ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۳۸ ۳.۶۲
۹ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۳۴ ۳.۲۴
۱۰ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۳۳ ۳.۱۴
۱۱ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۳۲ ۳.۰۵
۱۲ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۲۲ ۲.۱۰
۱۳ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۲۲ ۲.۱۰
۱۴ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۱۴ ۱.۳۳
۱۵ مفعول فاعلات مفاعیلن (مضارع مسدس اخرب مکفوف) ۱۳ ۱.۲۴
۱۶ مستفعلن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن ۱۲ ۱.۱۴
۱۷ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۱۱ ۱.۰۵
۱۸ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۹ ۰.۸۶
۱۹ فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن (مقتضب مثمن مطوی مقطوع) ۹ ۰.۸۶
۲۰ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۹ ۰.۸۶
۲۱ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۶ ۰.۵۷
۲۲ مستفعلن فع مستفعلن فع (متقارب مثمن اثلم) ۵ ۰.۴۸