گنجور

هشت بهشت

 
امیرخسرو دهلوی
امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » هشت بهشت
 

بخش ۱ - آغاز کتاب و منتخب یکی از داستان‌های هشت بهشت

بخش ۲ - پایان سرودن مثنوی‌های خمسه