گنجور

آمار اوزان عروضی

 
خاقانی
خاقانی
 

این آمار از میان ۱۷۴۲۹ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است. توجه فرمایید که در این آمار تک مصرعهای میانهٔ اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوهٔ دستی و در بعضی موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۲۵۶۹ ۱۴.۷۴
۲ وزنیابی نشده ۲۲۵۳ ۱۲.۹۳
۳ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۱۸۹۷ ۱۰.۸۸
۴ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۱۵۲۲ ۸.۷۳
۵ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۱۰۷۳ ۶.۱۶
۶ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۹۰۷ ۵.۲۰
۷ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۸۱۳ ۴.۶۶
۸ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۷۸۸ ۴.۵۲
۹ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۷۰۴ ۴.۰۴
۱۰ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۵۸۷ ۳.۳۷
۱۱ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۵۵۳ ۳.۱۷
۱۲ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۴۹۶ ۲.۸۵
۱۳ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۴۷۴ ۲.۷۲
۱۴ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۴۲۶ ۲.۴۴
۱۵ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۴۰۶ ۲.۳۳
۱۶ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۳۵۰ ۲.۰۱
۱۷ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۳۱۵ ۱.۸۱
۱۸ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۳۰۴ ۱.۷۴
۱۹ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۲۹۱ ۱.۶۷
۲۰ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۱۹۴ ۱.۱۱
۲۱ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۱۱۵ ۰.۶۶
۲۲ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۱۱۰ ۰.۶۳
۲۳ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۹۰ ۰.۵۲
۲۴ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۶۵ ۰.۳۷
۲۵ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۴۲ ۰.۲۴
۲۶ مفعول فاعلات مفاعیلن (مضارع مسدس اخرب مکفوف) ۳۰ ۰.۱۷
۲۷ مفعول مفاعلن مفعول مفاعلن ۱۳ ۰.۰۷
۲۸ مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن ۸ ۰.۰۵
۲۹ مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن (بسیط مخبون) ۸ ۰.۰۵
۳۰ فعلاتن مفاعلن فعلاتن مفاعلن ۸ ۰.۰۵
۳۱ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلن ۷ ۰.۰۴
۳۲ مفاعیل مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن مکفوف محذوف) ۶ ۰.۰۳
۳۳ فعولن مفاعلن فعولن مفاعلن ۵ ۰.۰۳