گنجور

قصاید

 
هلالی جغتایی
هلالی جغتایی » قصاید
 

قصیدهٔ شمارهٔ ۱: خراسان سینهٔ روی زمین از بهر آن آمد

قصیدهٔ شمارهٔ ۲: گر جان کنم به حسرت زان لب نمی‌کند دل

قصیدهٔ شمارهٔ ۳: تخت مرصع گرفت شاه ملمع بدن

قصیدهٔ شمارهٔ ۴: شتر کشیدی اگر بار دل ز حجرهٔ تن