گنجور

آمار اوزان عروضی

 
فیض کاشانی
فیض کاشانی
 

این آمار از میان ۹۸۴۴ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است. توجه فرمایید که در این آمار تک مصرعهای میانهٔ اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوهٔ دستی و در بعضی موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۱۱۹۱ ۱۲.۱۰
۲ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۹۴۱ ۹.۵۶
۳ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۸۷۷ ۸.۹۱
۴ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۷۶۴ ۷.۷۶
۵ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۷۵۳ ۷.۶۵
۶ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۷۲۷ ۷.۳۹
۷ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۵۵۹ ۵.۶۸
۸ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۵۳۲ ۵.۴۰
۹ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۵۲۲ ۵.۳۰
۱۰ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۴۶۱ ۴.۶۸
۱۱ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۳۵۳ ۳.۵۹
۱۲ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۲۸۶ ۲.۹۱
۱۳ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۲۱۹ ۲.۲۲
۱۴ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۲۰۷ ۲.۱۰
۱۵ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۲۰۵ ۲.۰۸
۱۶ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۱۹۲ ۱.۹۵
۱۷ مستفعلن فع مستفعلن فع (متقارب مثمن اثلم) ۱۶۳ ۱.۶۶
۱۸ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۱۵۱ ۱.۵۳
۱۹ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۱۳۱ ۱.۳۳
۲۰ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۱۳۱ ۱.۳۳
۲۱ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۸۹ ۰.۹۰
۲۲ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۸۷ ۰.۸۸
۲۳ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۵۴ ۰.۵۵
۲۴ وزنیابی نشده ۵۴ ۰.۵۵
۲۵ فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن (مقتضب مثمن مطوی مقطوع) ۵۲ ۰.۵۳
۲۶ فعلاتن فعلن فعلاتن فعلن ۳۳ ۰.۳۴
۲۷ مستفعلن فع مفاعلن فع ۱۷ ۰.۱۷
۲۸ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون) ۱۵ ۰.۱۵
۲۹ فاعلن فعل فاعلن فعل فاعلن فعل فاعلن فعل ۱۴ ۰.۱۴
۳۰ متفاعلاتن متفاعلاتن ۱۲ ۰.۱۲
۳۱ فاعلاتن فع فاعلاتن فع ۱۰ ۰.۱۰
۳۲ متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن ۹ ۰.۰۹
۳۳ مستفعلتن مستفعلتن ۹ ۰.۰۹
۳۴ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن ۹ ۰.۰۹
۳۵ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن ۸ ۰.۰۸
۳۶ فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعل ۷ ۰.۰۷