گنجور

آمار اوزان عروضی

 
فردوسی
فردوسی » آمار اوزان عروضی
 

این آمار از میان ۴۹۶۰۹ بیت شعر موجود در گنجور از فردوسی استخراج شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۴۷۹۴۲ ۹۶.۶۴
۲ وزنیابی نشده ۱۶۶۷ ۳.۳۶