گنجور

پادشاهی زوطهماسپ

 
فردوسی
فردوسی » شاهنامه فردوسی » پادشاهی زوطهماسپ
 

پادشاهی زوطهماسپ