گنجور

پادشاهی قباد چهل و سه سال بود

 
فردوسی
فردوسی » شاهنامه فردوسی » پادشاهی قباد چهل و سه سال بود
 

بخش ۱ - پادشاهی قباد چهل و سه سال بود

بخش ۲ - داستان مزدک با قباد