گنجور

کیومرث

 
فردوسی
فردوسی » شاهنامه فردوسی » کیومرث
 

بخش ۱

بخش ۲