گنجور

پادشاهی پوران دخت

 
فردوسی
فردوسی » شاهنامه فردوسی » پادشاهی پوران دخت
 

پادشاهی پوران دخت