گنجور

پادشاهی اورمزد نرسی

 
فردوسی
فردوسی » شاهنامه فردوسی » پادشاهی اورمزد نرسی
 

پادشاهی اورمزد نرسی