گنجور

پادشاهی اردشیر نکوکار

 
فردوسی
فردوسی » شاهنامه فردوسی » پادشاهی اردشیر نکوکار
 

پادشاهی اردشیر نکوکار