گنجور

پادشاهی همای چهرزاد سی و دو سال بود

 
فردوسی
فردوسی » شاهنامه فردوسی » پادشاهی همای چهرزاد سی و دو سال بود
 

بخش ۱

بخش ۲

بخش ۳

بخش ۴

بخش ۵

بخش ۶

بخش ۷