گنجور

پادشاهی بهمن اسفندیار صد و دوازده سال بود

 
فردوسی
فردوسی » شاهنامه فردوسی » پادشاهی بهمن اسفندیار صد و دوازده سال بود
 

بخش ۱

بخش ۲

بخش ۳

بخش ۴

بخش ۵