گنجور

پادشاهی آزرم دخت

 
فردوسی
فردوسی » شاهنامه فردوسی » پادشاهی آزرم دخت
 

پادشاهی آزرم دخت