گنجور

آمار اوزان عروضی

 
باباطاهر
باباطاهر » آمار اوزان عروضی
 

این آمار از میان ۷۶۴ بیت شعر باباطاهر عریان در گنجور استخراج شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۷۶۴ ۱۰۰.۰۰