گنجور

باب دوم: در نعت سیدالمرسلین صلّی اللّه علیه و سلّم

 
عطار
عطار » مختارنامه
 

شماره ۱: صاحب نظری که هیچ افکنده نبود

شماره ۲: صدری که ز هرچه بود برتر او بود

شماره ۳: صدری که ز هر دو کون، در بیشی بود

شماره ۴: زان پیش که نُه خیمۀ افلاک زدند

شماره ۵: هم رحمت عالمی ز ما ارسلناک

شماره ۶: آن حسن که در پردۀ غیبست نهان

شماره ۷: فرماندهِ ملکِ انبیا کیست تویی

شماره ۸: بر درگه حق کراست این عز که تراست

شماره ۹: ای رحمت عالمین، رحمت از تست

شماره ۱۰: در امت تو اگر مطیعی نبود،

شماره ۱۱: چون هست شفیع چون تو صاحب کرمی

شماره ۱۲: تا هست ز انگشت تو مه را راهی

شماره ۱۳: هم چار گهر،‌ چاکر دربان تواند