گنجور

فی فضائل خلفا

 
عطار
عطار » منطق‌الطیر » فی فضائل خلفا
 

فی فضیلة امیرالمؤمنین ابوبکر رضی الله عنه

فی فضیلة امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه

فی فضیلة امیرالمؤمنین عثمان رضی الله عنه

فی فضیلةامیرالمؤمنین علی رضی الله عنه