گنجور

بخش پایانی

 
عطار
عطار » الهی نامه
 

خاتمۀ کتاب

(۱) حکایت آن مرد که بر مکتب گذر کرد

(۲) گفتار مرد خدای پرست

(۳) حکایت آن مرد که از اویس سؤال کرد

(۴) حکایت وفات اسکندر رومی

(۵) حکایت مرد خاک بیز

(۶) حکایت ایّوب پیغامبر

(۷) حکایت اعرابی در حضرت نبوّت

(۸) حکایت آن زن در حضرت رسالت

(۹) حکایت شبلی با ابلیس در عرفات

(۱۰) حکایت بایزید و زنّار بستن او

(۱۱) مناجات ابراهیم ادهم

(۱۲) حکایت رندی که ازدکانی چیزی می‬خواست

(۱۳) حکایت عبدالله بن مسعود با کنیزک

(۱۴) حکایت بشر حافی که نام حق تعالی بمشک بیالود