گنجور

بخش نوزدهم

 
عطار
عطار » الهی نامه
 

المقالة التاسع عشر

جواب پدر

(۱) حکایت آن حیوان که آن را هَلوع خوانند

(۲) حکایت عیسی علیه السلام

(۳) حکایت نوشروان عادل

(۴) حکایت در ذمّ دنیا

(۵) حکایت در ذمّ دنیا

(۶) گفتار عبّاسۀ طوسی در دنیا

(۷) گفتار جعفر صادق

(۸) حکایت یحیی معاذ رازی

(۹) حکایت در ذمّ دنیا

(۱۰) حکایت شاهزاده و عروس

(۱۱) حکایت ابرهیم علیه السلام

(۱۲) حکایت حلّاج با پسر

(۱۳) در معنی آن که غیبت گناهی بزرگ است

(۱۴) سخن گفتن آن مرد در غیبت