گنجور

بخش هجدهم

 
عطار
عطار » الهی نامه
 

المقالة الثامن عشر

جواب پدر

(۱) حکایت بلُقیا و عفّان

(۲) حکایت سلیمان علیه السلام و شادروانش

(۳) حکایت مأمون خلیفه با غلام

(۴) حکایت اصمعی با آن مرد صاحب ضیف و زنگی حادی

(۵) حکایت جبریل با یوسف علیهما السلام

(۶) حکایت پیر خالو سرخسی

(۷) حکایت شیخ یحیی معاذ با بایزید رحمهما الله

(۸) حکایت شیخ علی رودباری

(۹) حکایت سلطان محمود با مرد دوالک باز

(۱۰) حکایت شیخ ابوسعید با قمار باز

(۱۱) حکایت مجنون و لیلی