گنجور

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۱

 

در سایه خویش گوشه ای ده ما را
و ز خرمن خویش خوشه ای ده ما را
چیزی دگر از تو آرزو می نه کنیم
از خوان نیاز توشه ای ده ما را


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۲

 

کردیم به ناکام بسیج ره را
بگذاشته بیهوده دل ابله را
گفتم مگر از وصل شبی عید کنم
چون ابر حجاب شد ندیدم مه را


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۳

 

گفتم به وصال وعده دادست مرا
اقبال دری دگر گشادست مرا
چشمم به درست و گوش بر در و او خود
چون حلقه برون در نهادست مرا


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۴

 

من با که بگویم که چه افتاد مرا
بازم چه لطیف و چست بر داد مرا
در بندگی خویشتنم نپذیرفت
و آنگاه ز جمله کرد آزاد مرا


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۵

 

دیریست که انتظار می داد مرا
با وصل شبی قرار می داد مرا
گفتم مگرم دهد کناری ز میان
از خود ز میان کنار می داد مرا


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۶

 

ایزد که به عز و ناز پرورد مرا
همواره به لطف خویش غم خورد مرا
زد بر سر بالای جهان خیمه من
و انگشت نمای عالمی کرد مرا


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۷

 

با دل گفتم کجا شد آن حشمت ما
مخدوم نمی خواست مگر خدمت ما
آری به خداوند تعالی ور نه
ما را به که بگذاشت ولی نعمت ما


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۸

 

رفتی و دگر یاد نکردی از ما
هم در نظری سیر بخوردی از ما
ما خود پی دل رویم تو در خانه
فارغ بنشین چو دل نبردی از ما


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۹

 

در هیچ صدف نیست چند دردانه ما
جای دگر نبود چو جانانه ما
هرگز دیدی حاضر و غایب یاری
در خانه خود نشسته هم خانه ی ما


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۱۰

 

تن بود گرو کرده جان از مبدأ
جان عاقبت الامر ز تن گشت جدا
تن رفت به خاک باز و جان شد بر عرش
یعنی همه فانی اند و باقیست خدا


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۱۱

 

ای ذات تو مطلقا همه چون و چرا
از هستی خویش یک نظر بخش مرا
آنجا که تویی کس دگر چون باشد
من خود به در آیم از دگرها تو در آ


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۱۲

 

بوی گل رز کرد مرا مست و خراب
نوباوه گلی کرد به صد دست در آب
در کشتی می نشین که طوفان ورع
بسیار محیط عقل کردست مراب


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۱۳

 

هنگام صبوح چون درآیی از خواب
در خواه ز باقیات دوشینه شراب
بر سر کش و دست بر زن و پای بکوب
عشرت به غنیمت کن و فرصت دریاب


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۱۴

 

خواهم ز تو چیزی به معمایی خوب
کان هست چو طبعت به لطافت منسوب
دانی چه سوال می کنم باده بنه
نصفیش مصحف کن و نصفی مقلوب


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۱۵

 

ساقی به که سپیده بر خویش بجنب
می در ده و خلوت کن و مگریز از (شب)
بر دختر رز چو عادت روزه گذاشت
در عقد پیاله آرش از خانه ی خنب


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۱۶

 

آنجا که دل سوخته ما آنجاست
گر دریابی معاد و مبدا آنجاست
هر چیز که در هستی من بود برفت
من هیچ نیم که هستم، اینجا آنجاست


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۱۷

 

زین واقعه سیاره و افلاک بسوخت
زین حادثه آب خون شد و خاک بسوخت
از هیبت این صاعقه یک ذره نماند
از خشک و تر وجود، الاک بسوخت


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۱۸

 

بی خویشتنم و دیش یگانه ی ماست
فریاد ز دست آنک هم خانه ی ماست
من مجنونم در طلب و او لیلی
پس عقل و دین رتبه دیوانه ماست


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۱۹

 

جان زنده دل از نسیم جانانه ماست
عشق آفت عقل و عقل دیوانه ی ماست
ای خواجه تو او را ز کجا می طلبی
دیریست که مطلوب تو هم خانه ی ماست


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۲۰

 

آنی تو که شیوه تو برگزیده ی ماست
آنجا که تو را پای بود دیده ماست
بر گوشه خاطر تو گر نگذشتیم
آن از اثر طالع شوریده ماست


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۲۱

 

نه در خور اوییم و نه او لایق ماست
عذرا نتوان گفت که او وامق ماست
اینجا همه او دگر چه می پنداری
ما عاشق او نه ایم او عاشق ماست


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۲۲

 

معموری روزگار ویرانی ماست
جمعیت احباب پریشانی ماست
آه از عدم عقل که در ملک وجود
چندین خلل از بی سر و سامانی ماست


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۲۳

 

هر دم که خیال از نظرم بگذشتست
صد نیز جفا بر جگرم بگذشتست
چون شرح دهم که تا رفتم ز برت
از حادثه ها چه بر سرم بگذشتست


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۲۴

 

آسوده دلی که زیر بار غم تست
خوش خفته سری که بر کنار غم تست
گر هست سری که بر کرانست از غم
آنست که در میان کار غم تست


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۲۵

 

محصول من از باده پرستی غم تست
مقصود ز هشیاری و مستی غم تست
گر می نخورم و گر خورم هر دو یکیست
سرمایه ی نیستی و هستی غم تست


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری