گنجور

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۲۶

 

از روی تو در نظر خیالی ماندست
وز وصل تو در سرم محالی ماندست
بیرون رود و بگذرد آخر روزی
در طالع من اگر و بالی ماندست


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۲۷

 

این دست اگر چه زیر سرها بودست
جز زیر سر او جمله سودا بودست
هر چند نه حد ماست وصل چو تویی
از بدو ازل حواله ما بودست


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۲۸

 

گفتم که برای ما قرینی بفرست
گر گندمیی نیست جوینی بفرست
حالی چو ضرورت و مهم دارم زود
تا زان برسد به نقد زینی بفرست


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۲۹

 

درد سر بنده را مداوا بفرست
یعنی قدری می مصفا بفرست
با او سخنی است به خلوت ما را
آن یارک فیروزه قبا را بفرست


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۳۰

 

در مذهب عاشقان قراری دگر است
این باده عشق را قراری دگر است
هر علم که در مدرسه حاصل کردم
کاری دگرست و عشق کاری دگرست


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۳۱

 

ما کافر عشقیم مسلمان دگرست
ما مور ضعیفیم سلیمان دگرست
از ما رخ زرد و جامه پاره طلب
بازارچه قصب فروشان دگرست


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۳۲

 

در عالم عقل مدخل عشق خوشست
جان دادن عاشق بدل عشق خوشست
در اول عمر عشق جهلست و جنون
در آخر عمر اول عشق خوشست


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۳۳

 

هر چند که اضطراب بیش از پیش است
هم صبر صلاح دل بیش اندیش است
محروم ز خدمت تو کاری صعبست
لیکن چه کنم واقعه ای در پیش است


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۳۴

 

آب دهن و دلت اگر تاریکست
روشن کردم ولی سخن باریکست
عکسی ز بهشت در جهان آوردند
اینک ز نزاری بشنو شاهیکست


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۳۵

 

یاد تو به هر صبوح مفتوح منست
در هر نفسی خیال تو روح منست
کی جفت شود دل(م) دمی با دگران
تا بوی تو در دماغ مجروح منست


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۳۶

 

از اصل نیاز کدیه شاهی منست
افلاس گواه بر گواهی منست
گر بد کردم من، تو نکو کن آخر
نیکویی تو کم ز ملاهی منست


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۳۷

 

جام جم سعد دین نزاری اینست
با هم نفسی که دم بر آری اینست
ای یار طمع مکن بدین جام لطیف
می نوش و خموش باش باری اینست


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۳۸

 

آن کس که ورای کفر و ایمان من اوست
مجموعه خاطر پریشان من اوست
او را و مرا ز همدگر گر خواهند
توان کردن جدا که جانان من اوست


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۳۹

 

مخموری ما ز مستی مستی اوست
بی مایی ما و نیستی هستی اوست
تعجیل نمی کنیم دانی ز چه؟ زانک
در هر سیلی که می رود پستی اوست


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۴۰

 

آنجا که به فال نیست آزردن دوست
واجب کند از دوست ستم بردن دوست
صبعست ولی به کام دشمن بودن
نازیدن دشمن بتر از مردن دوست


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۴۱

 

ای گوشت خران دنبه ارزان نیکوست
هر چند گران خرند ارزان نیکوست
در شیوه کره تاختن رابض را
زین یک نیکو نیست ولی زان نیکوست


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۴۲

 

ای یار حجاب ما همه از ماییست
کثرت همه از ماست که در یکتا نیست
نی نی غلطم که در احد کثرت نیست
کثرت همه وسواس دل هر جاییست


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۴۳

 

در دیده ی ابر این زمستان نم نیست
گویی که مگر آب به دریا هم نیست
در آب گوارش کمی شد پیدا
یک قطره ز قطره های چشمم کم نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۴۴

 

ای یار اگر از بدو ازل وصلی نیست
پس متقلبات عصر را اصلی نیست
گر نه ز برای اتصال من و تست
پس چیست که هیچ وصل بی فصلی نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۴۵

 

خون آمد و پیراهن چشمم بگرفت
خوش یافت مگر مأمن چشمت بگرفت
از بس که به غمزه خون ناحق کردی
خونی که چنین دامن چشمت بگرفت


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۴۶

 

ختمست به غمزه دلبری بر چشمت
مستست چو چشم نرگس تر چشمت
در چشم تو چون کسی نیاید هرگز؟
جز خون دلم که آمد اندر چشمت


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۴۷

 

گفتی که کی آمد و کجا بود و کجاست؟
چندین حیرت در رهت ای دوست چراست؟
آن همچو من و تو استحالت نکند
کژ می نگری از آن نمی بینی راست


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۴۸

 

از دست رقیبان مخالف چپ و راست
با یارم اگر وصل نمی آید راست
تا خود چه خیال می پزد افسرده
دیوار حجاب نیست جانان با ماست


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۴۹

 

چشم تو ز بس که کرد خون از چپ و راست
در خون چو دلم غرق شد آنک پیداست
گر خون دلم نه غمزه ی شوخ تو ریخت
پس دامن چشم مستت آلوده است؟


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۵۰

 

با یار بگفتم به زبانی که مراست
گر آرزوی روی تو جانم برخاست
چون روی تو ماه نیست روشن، گفتم
چون قد تو سرو نیست، می گویم راست


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری