گنجور

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۲

 

با خردومند بی‌وفا بود این بختخویشتن خویش را بکوش تو یک لخت
خود خور و خود ده، کجا نبود پشیمانهر که بداد وبخورد از آن چه که بلفخت


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۳۷ - دیر زیاد آن بزرگوار خداوند

 

دیر زیاد! آن بزرگوار خداوندجان گرامی به جانش اندر پیوند
دایم بر جان او بلرزم، زیراکمادر آزادگان کم آرد فرزند
از ملکان کس چنو نبود جوانیراد و سخندان و شیرمرد و خردمند
کس نشناسد همی که: کوشش او چون؟خلق نداند همی که بخشش او چند
دست و زبان زر و در پراگند او رانام به گیتی نه از گزاف […]


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۴۹

 

کار همه راست، آن چنان که ببایدحال شادیست، شاد باشی، شاید
انده و اندیشه را دراز چه داری؟دولت خود همان کند که بباید
رای وزیران ترا به کار نیابدهر چه صوابست بخت خود فرماید
چرخ نیارد بدیل تو ز خلایقو آن که ترا زاد نیز چون تو نزاید
ایزد هرگز دری نبندد بر توتا صد دگر به بهتری نگشاید


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۷۰

 

چون سپرم نه میان بزم به نوروزدرمه بهمن بتاز و جان عدو سوز
باز تو بی رنج باش وجان تو خرمبانی و با رود و با نبیذ فنا روز


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۸۹ - مادر می

 

مادر می را بکرد باید قربانبچهٔ او را گرفت و کرد به زندان
بچهٔ او را ازو گرفت ندانیتاش نکویی نخست و زو نکشی جان
جز که نباشد حلال دور بکردنبچهٔ کوچک ز شیر مادر و پستان
تا نخورد شیر هفت مه به تمامیاز سر اردیبهشت تا بن آبان
آن گه شاید ز روی دین و ره دادبچه به […]


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۰۰

 

لنگ دونده‌ست، گوش نی و سخنیابگنگ فصیح است، چشم نی و جهان بین
تیزی شمشیر دارد و روش مارکالبد عاشقان و گونهٔ غمگین


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۲۲

 

آن که نماند به هیچ خلق خدای استتو نه خدایی، به هیچ خلق نمانی
روز شدن را نشان دهند به خورشیدباز مر او را به تو دهند نشانی
هر چه بر الفاظ خلق مدحت رفته‌ستیا برود، تا به روز حشر تو آنی


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۷

 

فاخته گون شد هوا ز گردش خورشیدجامهٔ خانه بتبک فاخته گون آب


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۲۳

 

خاک کف پای رودکی نسزی توهم بشوی گاو و هم بخایی برغست


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۳۱

 

فاخته گون شد هوا ز گردش خورشیدجامهٔ جامه به نیک فاخته گونست


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۳۷

 

راهی آسان و راست بگزین، ای دوستدور شو از راه بی کرانهٔ ترفنج


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۴۵

 

فاخته گون شد هوا ز گردش خورشیدجامهٔ خانه بتیک فاخته گون شد


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۵۷

 

ماهی دیدی کجا کبودر گیرد؟تیغت ماهیست، دشمنانت کبودر


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۷۰

 

چون سپرم نه میان بزم به نوروزدر مه بهمن بتاز و جان عدو سوز


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۰۸

 

گر کس بودی که زی توام بفگندیخویشتن اندر نهادمی به فلاخن


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۱۳

 

خود غم دندان به که توانم گفتن؟زرین گشتم برون سیمین دندان


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۴۸

 

ماه تمامست روی دلبرک منوز دو گل سرخ اندر و پر گاله


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۶۳

 

نیل دمنده تویی به گاه عطیتپیل دمنده به گاه کینه گزاری


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی