گنجور

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۵۳

 

نگارینا، شنیدستم که: گاه محنت و راحتسه پیراهن سلب بوده‌ست یوسف را به عمر اندر
یکی از کید شد پر خون، دوم شد چاک از تهمتسوم یعقوب را از بوش روشن گشت چشم تر
رخم ماند بدان اول، دلم ماند بدان ثانینصیب من شود در وصل آن پیراهن دیگر؟


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۰۸

 

زمانی برق پر خنده، زمانی رعد پر نالهچنان مادر ابر سوک عروس سیزده ساله
و گشته زین پرند سبز شاخ بید بنسالهچنان چون اشک مهجوران نشسته ژاله بر لاله


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۱۳

 

بیار آن می که پنداری روان یاقوت نابستیو یا چون برکشیده تیغ پیش آفتابستی
بیا کی گویی: اندر جام مانند گلابستیبه خوشی گویی: اندر دیدهٔ بی‌خواب خوابستی
سحابستی قدح گویی و می قطرهٔ سحابستیطرب، گویی، که اندر دل دعای مستجابستی
اگر می نیستی، یکسر همه دل ها خرابستیاگر در کالبد جان را ندیدستی، شرابستی
اگر این می به ابر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۷۷

 

همی تا قطب با حورست زیر گنبد اخضرشکر پاشش ز یک پله است و از دیگر فلا سنگش


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۰۶

 

یکی آلوده‌ای باشد، که شهری را ببالایدچو از گاوان یکی باشد، که گاوان را کند ریخن


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۲۰

 

گرفته روی دریا جمله کشتی‌های بر توز بهر مدح خواهانت زشروان تا به آبسکون


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۳۵

 

منم خو کرده بر بوسش، چنان چون باز بر مستهچنان بانگ آرم از بوسش، چنان چون بشکنی پسته


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۳۸

 

به جای هر گران مایه فرومایه نشانیدهنمانیدست ساراوی و کرهٔ اوت مانیده


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۵۲

 

ندارد میل فرزانه به فرزند و به زن هرگزببرد نسل این هر دو، نبرد نسل فرزانه


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۷۰

 

ازو بی اندهی بگزین و شادی با تن آسانیبه تیمار جهان دل را چرا باید که بخسانی؟


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی