گنجور

فرخی سیستانی » دیوان اشعار » قصاید (گزیدهٔ ناقص) » قصیدهٔ شمارهٔ ۲۸ - در مدح یمین‌الدوله سلطان محمود غزنوی

 

بدین خرمی جهان، بدین تازگی بهاربدین روشنی شراب، بدین نیکویی نگار
یکی چون بهشت عدن یکی چون هوای دوستیکی چون گلاب بلخ یکی چون بت بهار
زمین از سرشک ابر، هوا از نسیم گلدرخت از جمال برگ، سر که ز لاله‌زار
یکی چون پرند سبز، یکی چون عبیر خوشیکی چون عروس خوب، یکی چون رخان یار
تذرو عقیق روی، […]


متن کامل شعر را ببینید ...

فرخی سیستانی
 

خاقانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷

 

به جائی رسید عشق که بر جای جان نشستسلامت کرانه کرد، خود اندر میان نشست
برآمد سپاه عشق به میدان دل گذشتدرآمد خیال دوست در ایوان جان نشست
مرا باز تیغ صبر بفرسود و زنگ خوردمگر رنگ بخت داشت بر او زنگ از آن نشست
فغان از بلای عشق که در جانم اوفتادتو گفتی خدنگ بود که در […]


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی
 

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶

 

غم عشقت، ای پسر، بسوزد همی مراترا گر خبر شدی نبدی غمی مرا
دمم می‌دهی که: من بیابم دمی دگرگره بر دمم زدی، رها کن دمی مرا
به نام تو زیستم همه عمر و خود ز تونه بر دست نامه‌ای، نه بر لب نمی‌مرا
مکن بیش ازین ستم، به نیکی گرای همچو زخمم به دل رسید، بنه مرهمی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی
 

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۴۱

 

نگارا، چرا شدی نهان از نهان من؟چه کردم که گشته‌ای جهان از جهان من
به کینم مخای لب، چو آنم که پیش ازینهمی بر نداشتی دهان از دهان من
چو من پر شدم ز تو، ز من پر شد این جهانبه نوعی که تنگ شد مکان از مکان من
چنان در تو گم شدم که: گر جویدم کسینیابد […]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۶۲

 

گزیده چهار توست، بدو در جهانهانهمارا به آخشیج، همارا به کارزار


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

فرخی سیستانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۷۰ - در مدح یمین الدوله سلطان محمود غزنوی گوید

 

بدین خرمی جهان، بدین تازگی بهار
بدین روشنی شراب، بدین نیکویی نگار
یکی چون بهشت عدن یکی چون هوای دوست
یکی چون گلاب بلخ یکی چون بت بهار
زمین از سرشک ابر، هوا از نسیم گل
درخت از جمال برگ، سرکه ز لاله زار
یکی چون پرند سبز، یکی چون عبیر خوش
یکی چون عروس خوب، یکی چون رخان یار
تذرو عقیق روی، […]


متن کامل شعر را ببینید ...

فرخی سیستانی