گنجور

آمار شعرها

 

حکیم نزاری » دستورنامه » بخش ۱۶ - تبویب کتاب

 

سخن موجز و پرمعانی نکوست

خصوصا که اندرز و وعظی دروست

زهر امتحان انتخابی کنم

ز هر نوع و هر جنس بابی کنم

به کلک قبول و به نفس نفیس

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی
 

حکیم نزاری » دستورنامه » بخش ۱۷ - سه اندزر

 

سه باب است هر سه مبیّن کنم

به عین الحقایق معیّن کنم

نخستین بدان ای عزیز پدر

که از خوی بد کرد باید حذر

تغافل مکن لااُبالی مباش

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی
 

حکیم نزاری » دستورنامه » بخش ۱۸ - دو تعلیم

 

گروه سه دیگر جهان گشتگان

همه پخته کاران آغشتگان

ریاضت کشان در فنون هنر

ز اسرارِ مردانِ حق با خبر

ز دنیا و دین بهره برداشته

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی
 

حکیم نزاری » دستورنامه » بخش ۱۹ - حکایت

 

یکی بود در شهرِتون پیش ازین

که از صحبتش خلق بودی حزین

نبودی دمی بی‌حریف و شراب

حریفان و لیکن ازو در عذاب

عجب عادتی خوی بی‌چاره بود

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی
 

حکیم نزاری » دستورنامه » بخش ۲۰ - می، جوان‌مردِ نامرد

 

غرض آن که بر هرچه عادت کنی

ضرورت به عادت اعادت کنی

چنان روز مجلس که با عقل و رأی

ز مجلس توانی شدن با سرای

چو هم صحبتِ هوش‌ باشی مدام

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی
 

حکیم نزاری » دستورنامه » بخش ۲۱ - ادب میزبانی

 

چو در خانه مهمان بری از پگاه

حجاب تکلّف برافگن ز راه

نخست از تر و خشک و شیرین و شور

حدیثِ سلیمان شنیدی و مور

بنه ما حضر پیش بی‌عذر خواه

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی
 

حکیم نزاری » دستورنامه » بخش ۲۲ - به مستی سواری مکن

 

به پایانِ مستی سواری مکن

سبک‌ساری و بی‌قراری مکن

تو مفلوجی و بارگی باد پای

اگر عقل داری نجنبی ز جای

چو نتوان همی‌ بر زمین رفت راست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی
 

حکیم نزاری » دستورنامه » بخش ۲۳ - حذر از ناجنس

 

مکن تا توانی به ناجنس میل

منه خانه بنیاد بر راهِ سیل

بود صحبت ناسزا فی‌المثل

چو مستی که افعی نهد در بغل

ز جاهل بترس این مثل هم خوش است

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی
 

حکیم نزاری » دستورنامه » بخش ۲۴ - در جستن یار هم‌جنس

 

نشاید بر اسرار کردن ستیز

چو درمانی از چاره کردن گریز

اگر محرمِ رازداری نکوست

همه رونق و عیش و عشرت ازوست

چه خوش روزگاری‌ست با هم‌نفس

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی
 

حکیم نزاری » دستورنامه » بخش ۲۵ - نو باده

 

به نوباده هر هفته یاری مَکُن

به هم‌بر مزن عهدِ یار کهُن

نه اینجاست آن قصه حجّت میار

که تقویمِ پاری نیاید به کار


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی
 

حکیم نزاری » دستورنامه » بخش ۲۶ - صبوحی

 

صبوح آفتِ مغز و ضعفِ دل است

ولی طبعِ بُرنا بدان مایل است

خوش آید صبوحی طربناک را

خصوصا جوانانِ چالاک را

دم صبح دارد هوایی دگر

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی
 

حکیم نزاری » دستورنامه » بخش ۲۷ - آیین اهل عراق

 

شنیدم که فرمان دهان عراق

به هر گه که افتاد صبوح اتّفاق

به رسم سخاوت به قدر یار

کنند از کم و بیش چیزی نثار

ولی دیر دیر افتد این اتّفاق

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی
 

حکیم نزاری » دستورنامه » بخش ۲۸ - اهلیّت باده خواران

 

چو می روح بخشی نیاید به دست

دریغا که بر دستِ نا کس بُدست

عذابی شدیدست و رنجی عظیم

ز دستِ مخالف شرابِ حمیم

اگر جان شیرین دهندت به زور

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی
 

حکیم نزاری » دستورنامه » بخش ۲۹ - سخا به مستی

 

به مستی سخاوت بود نا پسند

اگر عاقلی بشنو این طرفه پند

گرت بخشش از حدِّ و انصاف رفت

دریغا که نامت به اتلاف رفت

وگر خود به ناحق کنی با وجود

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی
 

حکیم نزاری » دستورنامه » بخش ۳۰ - حکایت

 

سرآشفته ای مستِ خود رای بود

که در کشمرش پیش از این جای بود

سحرخواره ای شب نشین روز مست

می و مطربی را شده زیر دست

مُدام او ز آتش غذا ساخته

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی
 

حکیم نزاری » دستورنامه » بخش ۳۱ - حفظ اعتدال

 

کسی را که می دم به دم می خورد

نماند ازاو هیچ تا بنگرد

گرادمان کنی باده بریک قرار

همه ساله ایمن شوی از خُمار

به شرطی که در نگذری ز اعتدال

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی
 

حکیم نزاری » دستورنامه » بخش ۳۲ - می، سلطان بیدادگر

 

مکن اعتماد ای پسر بر شراب

ز سلطان بیدادگر اجتناب

می ار بشنوی این نصیحت زمن

عجب پهلوانیست لشکر شکن

نماید گه تاختن اندکی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی
 

حکیم نزاری » دستورنامه » بخش ۳۳ - نقل شراب

 

اطبّا ز نُقل اندک آورده‌اند

به مقدارِ حاجت صفت کرده‌اند

گر اندگ خوری نُقل بهتر بود

زیان کارتر میوه‌ی تر بود

می البتّه اول زبان می‌گزد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی
 

حکیم نزاری » دستورنامه » بخش ۳۴ - حفظ دندان

 

چو نقلی گرفتی به دندانِ تنگ

گراینده تسکین پذیرد به سنگ

به دندان حوالت مکن کارِ سنگ

که بازش به گوهر نیاری به چنگ

نگه دارش از استخوان زینهار

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی
 

حکیم نزاری » دستورنامه » بخش ۳۵ - کرامات می

 

ندیدیم هرگز به عمر دراز

در بسته بر می که نگشود باز

عجب نبود از می که هنگامِ بود

گر آید ز کتمِ عدم در وجود

بجایی کند دستگیری مست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی
 

[صفحهٔ اول] … [۲] [۳] [۴] [۵]