گنجور

آمار شعرها

 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۷

 

جهانا! چه بینی تو از بچگان

که گه مادری، گاه مادندرا؟

نه پاذیر باید تو را نه ستون

نه دیوار خشت و نه زآهن درا


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی سمرقندی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۵۶ - در مدح ابوالطیب طاهر مصعبی

 

مرا جود او تازه دارد همی

مگر جودش ابر است و من کشتزار

«مگر» یک سو افکن، که خود هم چنین

بیندیش و دیدهٔ خرد برگمار

ابا برق و با جستن صاعقه

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی سمرقندی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۷۹

 

می لعل پیش آر و پیش من آی

به یک دست جام و به یک دست چنگ

از آن می مرا ده، که از عکس او

چو یاقوت گردد به فرسنگ سنگ


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی سمرقندی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۲۴

 

به باز کریزی بمانم همی

اگر کبک بگریزد از من رواست


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی سمرقندی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۲۷

 

شب قدر وصلت ز فرخندگی

فرح بخش‌تر از فرسنا فدست


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی سمرقندی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۳۶

 

ز مهرش مبادا تهی ایچ دل

ز فرمانش خالی مباد ایچ مرج


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی سمرقندی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۴۱

 

به تو بازگردد غم عاشقی

نگارا، مکن این همه زشتیاد


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی سمرقندی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۵۹

 

اگر من زونجت نخوردم گهی

تو اکنون بیا و زونجم بخور


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی سمرقندی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۷۲

 

حسودانت را داده بهرام نحس

ترا بهره کرده سعادت زواش


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی سمرقندی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۱۰

 

بسی خسرو نامور پیش ازین

شدستند زی ساری و ساریان


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی سمرقندی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۵۴

 

گه ارمنده‌ای و گه ارغنده‌ای

گه آشفته‌ای و گه آهسته‌ای


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی سمرقندی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب » پاره ۱

 

باندا نمودند و خشور را

بدید آن سراپا همه نور را


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی سمرقندی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب » پاره ۲

 

کفن حله شد کرم بهرامه را

کز ابریشم جان کند جامه را


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی سمرقندی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب » پاره ۳

 

به کوه اندرون گفت: کمکان ما

بیا و بکن، بگسلد جان ما


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی سمرقندی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب » پاره ۴

 

توانی برو کار بستن فریب

که نادان همه راست ببند و ریب


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی سمرقندی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب » پاره ۵

 

گرفت آب کاشه ز سرمای سخت

چو زرین ورق گشت برگ درخت


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی سمرقندی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب » پاره ۶

 

ز قلب آنچنان سوی دشمن بتاخت

که از هیبتش شیر نر آب تاخت


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی سمرقندی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب » پاره ۷

 

چو گشت آن پریروی بیمار غنج

ببرید دل زین سرای سپنج


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی سمرقندی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب » پاره ۸

 

سگالندهٔ چرخ مانند غوچ

تبر برده بر سر چو تاج خروچ


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی سمرقندی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب » پاره ۹

 

که بر آب و گل نقش ما یاد کرد

که ماهار در بینی باد کرد


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی سمرقندی
 

[۱] [۲] [۳]