گنجور

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۴۰

 

بخت و دولت چو پیشکار تواندنصرة و فتح پیشیار تو باد


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۴۶

 

رخ اعدات از تش نکبتهمچو قیر و شبه سیاه آمد


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۴۸

 

یافتی چون که مال غره مشوچون تو بس دید و بیند این دیرند


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۵۵

 

ماغ در آبگیر گشته روانراست چون کشتییست قیراندود


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۶۰

 

مدخلان را رکاب زرآگینپای آزادگان نیابد سر


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۶۹

 

تازیان دوان همی آیدهمچو اندر فسیله اسب نهاز


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۷۳

 

بت، اگرچه لطیف دارد نقشنزد رخسارهٔ تو هست خراش


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۷۵

 

تو چگونه جهی؟ که دست اجلبه سر تو همی زند سر پاش


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۷۹

 

بانگ کردمت، ای فغ سیمینزوش خواندم ترا، که هستی زوش


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۸۰

 

ای دریغا! که مورد زار مراناگهان باز خورد برف و غیش


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۸۳

 

آه! ازین جور بد زمانهٔ شومهمه شادی او غمان آمیغ


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۹۲

 

لبت سیب بهشت و من محتاجیافتن را همی نیابم ویل


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۹۶

 

بام‌ها را فرسب خرد کنیاز گرانیت، گر شوی بر بام


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۹۸

 

آرزومند آن شده تو به گورکه رسد نان پاره‌ایت برم


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۰۰

 

من بدان آمدم به خدمت توکه برآید رطب ز کانازم


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۰۳

 

سرو بودیم چندگاه بلندکوژ گشتیم و چون درونه شدیم


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۰۴

 

بت پرستی گرفته ایم همهاین جهان چون بتست و ما شمنیم


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۰۵

 

کنه را در چراغ کرد سبکپس درو کرد اندکی روغن


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۱۹

 

ای خریدار من ترا بدو چیز:به تن و جان و مهر داده ربون


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۳۲

 

هفت سالار، کندرین فلکندهمه گرد آمدند در دو و داه


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۳۳

 

نیست از من عجب که: گستاخمکه تو کردی باولم دسته


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۳۴

 

گاه آرامیده و گه ارغندهگاه آشفته و گه آهسته


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۳۹

 

گر نعم‌های او چو چرخ دوانهمه خوابست و خواب باد فره


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۵۷

 

گه در آن کندز بلند نشینگه بدین بوستان چشم گشای


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۵۸

 

کار بوسه چو آب خوردن شوربخوری بیش، تشنه‌تر گردی


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی