گنجور

فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و اسفندیار » بخش ۲

 

ز بلبل شنیدم یکی داستانکه برخواند از گفتهٔ باستان
که چون مست باز آمد اسفندیاردژم گشته از خانهٔ شهریار
کتایون قیصر که بد مادرشگرفته شب و روز اندر برش
چو از خواب بیدار شد تیره شبیکی جام می خواست و بگشاد لب
چنین گفت با مادر اسفندیارکه با من همی بد کند شهریار
مرا گفت چون کین لهراسپ شاهبخواهی به […]


متن کامل شعر را ببینید ...

فردوسی