گنجور

مولوی » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۲ - داستان آن پادشاه جهود کی نصرانیان را می‌کشت از بهر تعصب

 

بود شاهی در جهودان ظلم‌سازدشمن عیسی و نصرانی گداز
عهد عیسی بود و نوبت آن اوجان موسی او و موسی جان او
شاه احول کرد در راه خداآن دو دمساز خدایی را جدا
گفت استاد احولی را کاندر آزو برون آر از وثاق آن شیشه را
گفت احول زان دو شیشه من کدامپیش تو آرم بکن شرح تمام
گفت استاد […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی