گنجور

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۱۹ - بر تخت نشستن بهرام به جای پدر

 

طالع تخت و پادشاهی اوفرخ آمد ز نیک خواهی او
پیش از آن راصد ستاره‌شناساز پی بخت بود داشته پاس
اسدی بود کرده طالع تختطالعی پایدار و ثابت و سخت
آفتابی در اوج خویش بلنددر قران با عطاردش پیوند
زهره در ثور و مشتری در قوسخانه از هردو گشته چون فردوس
در دهم ماه و در ششم بهراممجلس آراسته به […]


متن کامل شعر را ببینید ...

نظامی