گنجور

منوچهری » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۴۹ - در وصف شراب فرماید

 

ای باده! فدای تو همه جان و تن منکز بیخ بکندی ز دل من حزن من
خوبست مرا کار به هر جا که تو باشیبیداری من با تو خوشست و وسن من
با تست همه انس دل و کام حیاتمبا تست همه عیش تن و زیستن من
هر جایگهی کآنجا آمد شدن تستآنجا همه گه باشد آمد شدن […]


متن کامل شعر را ببینید ...

منوچهری