گنجور

منوچهری » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۳ - در وصف خزان و مدح احمدبن عبدالصمد وزیر سلطان مسعود

 

المنة لله که این ماه خزانستماه شدن و آمدن راه رزانست
از بسکه درین راه رز انگور کشاننداین راه رز ایدون چو ره کاهکشانست
چون قوس قزح برگ رزان رنگبر نگنددر قوس قزح خوشهٔ انگور گمانست
آبی چو یکی کیسگکی از خز زردستدر کیسه یکی بیضهٔ کافور کلانست
واندر دل آن بیضهٔ کافور ریاحیده نافه و ده نافگک مشک […]


متن کامل شعر را ببینید ...

منوچهری