گنجور

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » صاعقهٔ ما، ستم اغنیاست

 

برزگری پند به فرزند دادکای پسر، این پیشه پس از من تراست
مدت ما جمله به محنت گذشتنوبت خون خوردن و رنج شماست
کشت کن آنجا که نسیم و نمی استخرمی مزرعه، ز آب و هواست
دانه، چو طفلی است در آغوش خاکروز و شب، این طفل به نشو و نماست
میوه دهد شاخ، چو گردد درختاین هنر دایهٔ […]


متن کامل شعر را ببینید ...

پروین اعتصامی