گنجور

فردوسی » شاهنامه » سهراب » بخش ۷

 

چو آگاه شد دختر گژدهمکه سالار آن انجمن گشت کم
زنی بود برسان گردی سوارهمیشه به جنگ اندرون نامدار
کجا نام او بود گردآفریدزمانه ز مادر چنین ناورید
چنان ننگش آمد ز کار هجیرکه شد لاله رنگش به کردار قیر
بپوشید درع سواران جنگنبود اندر آن کار جای درنگ
نهان کرد گیسو به زیر زرهبزد بر سر ترگ رومی گره
فرود […]


متن کامل شعر را ببینید ...

فردوسی