گنجور

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۴ - آغاز داستان خسرو و شیرین

 

چنین گفت آن سخن گوی کهن زادکه بودش داستانهای کهن یاد
که چون شد ماه کسری در سیاهیبه هرمز داد تخت پادشاهی
جهان افروز هرمز داد می‌کردبه داد خود جهان آباد می‌کرد
همان رسم پدر بر جای می‌داشتدهش بر دست و دین بر پای می‌داشت
نسب را در جهان پیوند می‌خواستبه قربان از خدا فرزند می‌خواست
به چندین نذر و […]


متن کامل شعر را ببینید ...

نظامی