گنجور

سعدی » مواعظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۴۰

 

جهان بگشتم و آفاق سر به سر دیدمبه مردمی که گر از مردمی اثر دیدم
مگر که مرد وفادار از جهان گم شدوفا ز مردم این عهد هیچ اگر دیدم
ز من مپرس که آخر چه دیدی از دورانهر آن چه دیدم این نکته مختصر دیدم
بدین صحیفهٔ مینا به خامهٔ خورشیدنبشته یک سخن خوش به آب زر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی