گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۳

 

چون نیست ز هر چه هست جز باد بدست
چون هست ز هر چه نیست نقصان و شکست
انگار که هر چه هست در عالم نیست
پندار که هر چه نیست در عالم هست


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

عطار » مختارنامه » باب چهل و چهارم: در قلندریات و خمریات » شمارهٔ ۳۸

 

بر چهرهٔ گل شبنم نوروز خوشستدر باغ و چمن روی دل افروز خوشست
از دی که گذشت هرچه گوئی خوش نیستخوش باش و ز دی مگو که امروز خوشست


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

عطار » مختارنامه » باب چهل و پنجم: در معانیی كه تعلق به گل دارد » شمارهٔ ۱

 

بنگر ز صبا دامنِ گل چاک شده

بلبل ز جمال گل طربناک شده

در سایهٔ گل نشین که بس گل که ز باد

بر خاک فرو ریزد و ما خاک شده


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار