گنجور

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مجنون و لیلی » بخش ۲ - مناجات در حضرت واهب منی و نجات

 

ای عذر پذیر عذرخواهانعفو تو شفیع پرگناهان
خسرو که کمینه بندهٔ تستدر هر چه فتد افگندهٔ تست
آنرا که تو افگنی بهر زیستبر داشتنش به بازوی کیست
بدار ز خاک ره که پستماز دست رها مکن که مستم
هر چند تن گناه پرورددر حضرت قرب نیست در خورد
با این همه گر پذیری این خاکنقصان چه بود به عالم پاک
از […]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی