گنجور

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۳ - معراج پیغمبر اکرم

 

چون نگنجید در جهان تاجشتخت بر عرش بست معراجش
سر بلندیش راز پایه پستجبرئیل آمده براق به دست
گفت بر باد نه پی خاکیتا زمینیت گردد افلاکی
پاس شب را ز خیل خانه خاصتوئی امشب یتاق دار خلاص
سرعت برق این براق تراستبرنشین کامشب این یتاق تراست
چونکه تیر یتاقت آوردمبه جنیبت براقت آوردم
مهد بر چرخ ران که ماه توئیبر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

نظامی