گنجور

فرخی سیستانی » دیوان اشعار » قصاید (گزیدهٔ ناقص) » قصیدهٔ شمارهٔ ۳۲ - در صفت داغگاه امیر ابوالمظفر فخرالدوله احمدبن‌محمدوالی‌چغانیان

 

چون پرند نیلگون بر روی پوشد مرغزارپرنیان هفترنگ اندر سر آرد کوهسار
خاک را چون ناف آهو مشک زاید بیقیاسبید را چون پر طوطی برگ روید بیشمار
دوش وقت نیمشب بوی بهار آورد بادحبذا باد شمال و خرما بوی بهار
باد گویی مشک سوده دارد اندر آستینباغ گویی لعبتان ساده دارد در کنار
ارغوان لعل بدخشی دارد اندر مرسلهنسترن […]


متن کامل شعر را ببینید ...

فرخی سیستانی