گنجور

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۴

 

به سر جام جم آن گه نظر توانی کردکه خاک میکده کحل بصر توانی کرد
مباش بی می و مطرب که زیر طاق سپهربدین ترانه غم از دل به در توانی کرد
گل مراد تو آن گه نقاب بگشایدکه خدمتش چو نسیم سحر توانی کرد
گدایی در میخانه طرفه اکسیریستگر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد
به عزم […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ
 

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۹۶

 

گفت کسی خواجه سنایی بمردمرگ چنین خواجه نه کاریست خرد
کاه نبود او که به بادی پریدآب نبود او که به سرما فسرد
شانه نبود او که به مویی شکستدانه نبود او که زمینش فشرد
گنج زری بود در این خاکدانکو دو جهان را بجوی می‌شمرد
قالب خاکی سوی خاکی فکندجان خرد سوی سماوات برد
جان دوم را که ندانند […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۰۷

 

گفت کسی خواجه سنایی بمردمرگ چنین خواجه نه کاریست خرد
قالب خاکی به زمین بازدادروح طبیعی به فلک واسپرد
ماه وجودش ز غباری برستآب حیاتش به درآمد ز درد
پرتو خورشید جدا شد ز تنهر چه ز خورشید جدا شد فسرد
صافی انگور به میخانه رفتچونک اجل خوشه تن را فشرد
شد همگی جان مثل آفتابجان شده را مرده نباید […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۳۴

 

از دار ملک لم یزل ای شاه سلطان آمدیبر قلب ماهان برزدی سنجق ز شاهان بستدی
ماه آمدی از لامکان ای اصل کارستان جانصد آفتاب و چرخ را چون ذره‌ها برهم زدی
یک مشعله افروختی تا روز و شب را سوختیعذری به جرم آموختی نیکی خجل شد از بدی
از رشک پنهان ای پری در جان درآ تا […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سعدی » مواعظ » مراثی » ترجیع بند در مرثیهٔ سعد بن ابوبکر

 

غریبان را دل از بهر تو خونست

دل خویشان نمی‌دانم که چونست

عنان گریه چون شاید گرفتن

که از دست شکیبایی برونست

مگر شاهنشه اندر قلب لشکر

نمی‌آید که رایت سرنگونست

دگر سبزی نروید بر لب جوی

که باران بیشتر سیلاب خونست

دگر خون سیاووشان بود رنگ

که آب چشمه‌ها عنابگونست

شکیبایی مجوی از جان مهجور

که بار از طاقت مسکین فزونست

سکون در آتش سوزنده گفتم

نشاید […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید (گزیدهٔ ناقص) » قصیدهٔ شمارهٔ ۲۰ - یک بهره به بوده همی نمانم

 

اوصاف جهان سخت نیک دانماز بیم بلا گفت کی توانم
نه آن چه بدانم همی بگویمنه آن چه بگویم همی بدانم
کز تن به قضا بستهٔ سپهرموز دل به بلا خستهٔ جهانم
از خواری ویحک چرا زمینمار من به بلندی بر آسمانم
بر جایم و هر جایگه رسیدهگویی ز دل بخردان گمانم
از واقعهٔ جور هفت گردونپنداری در حرب هفتخوانم
دایم […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مسعود سعد سلمان
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۲

 

آنچنان کز رفتن گل خار می‌ماند به جااز جوانی حسرت بسیار می‌ماند به جا
آه افسوس و سرشک گرم و داغ حسرت استآنچه از عمر سبک‌رفتار می‌ماند به جا
کامجویی غیر ناکامی ندارد حاصلیدر کف گلچین ز گلشن، خار می‌ماند به جا
جسم خاکی مانع عمر سبک‌رفتار نیستپیش این سیلاب، کی دیوار می‌ماند به جا؟
هیچ کار از سعی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

محتشم کاشانی » دیوان اشعار » ترکیب‌بندها » شمارهٔ ۸ - این مرثیه را جهت افصح البغاء سید حسین روضه خوان گفته

 

امسال نیست سوز محرم بسان پارامسال دیده‌ها نه چو پارند اشگبار
امسال نیست زمزمه‌ای در جهان ولیکو آن نوای زاری و آن ناله‌های زار
امسال اشگها همه در دیده‌هاست جمعاما روان نمی‌کندش یک سخن گذار
سید حسین روضه کجا شد که سقف چرخسازد سیه ز آه محبان نوحه دار
سید حسین روضه کجا شد که پر کندگوش فلک ز […]


متن کامل شعر را ببینید ...

محتشم کاشانی
 

محتشم کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات از رسالهٔ جلالیه » شمارهٔ ۱

 

من و دیدن رقیبان هوسناک تو رارو که تا دم زده‌ام سوخته‌ام پاک تو را
من که از دست تو صد تیغ به دل خواهم زدبه که بیرون فکنم از دل صد چاک تو را
تا به غایت من گمراه نمیدانستنماینقدر کم حذر و خود سر و بی‌باک تو را
ترک چشمت که دم از شیر شکاری میزداین […]


متن کامل شعر را ببینید ...

محتشم کاشانی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۳۲ - در رثای ابوالحسن مرادی

 

مرد مرادی، نه همانا که مردمرگ چنان خواجه نه کاری‌ست خرد
جان گرامی به پدر باز دادکالبد تیره به مادر سپرد
آن ملک با ملکی رفت باززنده کنون شد که تو گویی: بمرد
کاه نبد او، که به بادی پریدآب نبد او، که به سرما فسرد
شانه نبود او، که به مویی شکستدانه نبود او، که زمینش فشرد
گنج زری […]


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۱۲

 

ما نام خود ز صفحه دلها سترده‌ایمدر دفتر جهان، ورق باد برده‌ایم


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی