گنجور

خاقانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۸۲ - این قصیدهٔ به نام کنز الرکاز است و خاقانی آن را در ستایش پیغمبر اکرم و در جوار تربت مقدس آن حضرت سروده است

 

مقصد اینجاست ندای طلب اینجا شنوندبختیان را ز جرس صبح‌دم آوا شنوند
عارفان نظری را فدی اینجا خواهندهاتفان سحری را ندی اینجا شنوند
خاکیان را ز دل گرم روان آتش عشقباد سرد از سر خوناب سویدا شنوند
همه سگ‌جان و چو سگ ناله کنانند به صبحصبح دم نالهٔ سگ بین که چه پیدا شنوند
خاک پر سبحهٔ قرا شود […]


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی