گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱

 

نشاط دهر به زخم ندامت آغشته استشراب خوردن ما شیشه خوردن است اینجا


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی