گنجور

نظامی » خمسه » خردنامه » بخش ۵۰ - انجامش اقبال‌نامه

 

چو گوهر برون آمد از کان کوهز گوهرخران گشت گیتی ستوه
میان بسته هر یک به گوهرخریخریدار گوهر بود گوهری
من آن گوهر آورده از ناف سنگبه گوهر فروشی ترازو به چنگ
نه از بهر آن کاین چنین گوهریفروشم به گنجینهٔ کشوری
به قارونی قفل داران گنجطمع دارم اندازهٔ دست رنج
فروماندن از بهر کم بیش نیستبلی ماه با مشتری […]


متن کامل شعر را ببینید ...

نظامی