گنجور

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » خسرو و شیرین » بخش ۳۹ - مجلس ساختن خسرو پرویز با حکیمان

 

در آمد قاصد اقبال سرمستبه توقیع ابد منشور در دست
که خسرو چیست این حاد و خیالیکه عالم پر شد و گنجینه خالی
نگویم دهر پر آوازه کردیکه تاریخ سخن را تازه کردی
بدین رنگین خیالی پرنیان سنجبه جیب هفت گردون ریختی گنج
ازین مشکین عبیر مغز پروردم روحانیان کردی معطر
به پاسخ شکرین کردم زبان راکه ای نامت حلاوت […]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی