گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۵۲ - و ایضا در مذمت دنیا جویان

 

مرحبا بحری که از آب و گلش گوهر برندحبذا کانی کزو پاکیزه سیم و زر برند
نی ز هر کانی که بینی سیم و زر آید پدیدنی ز هر بحری که بینی گوهر احمر برند
در میان صدهزاران نی یکی نی بیش نیستکز میان او به حاصل شاکران شکر برند
در میان صد هزاران نحل جز یک نحل […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی