گنجور

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۲ - عاشق شدن لیلی و مجنون به یکدیگر

 

هر روز که صبح بردمیدییوسف رخ مشرقی رسیدی
کردی فلک ترنج پیکرریحانی او ترنجی از زر
لیلی ز سر ترنج بازیکردی ز زنخ ترنج سازی
زان تازه ترنج نو رسیدهنظاره ترنج کف بریده
چون بر کف او ترنج دیدنداز عشق چو نار می‌کفیدند
شد قیس به جلوه‌گاه غنجشنارنج رخ از غم ترنجش
برده ز دماغ دوستان رنجخوشبوئی آن ترنج و نارنج
چون […]


متن کامل شعر را ببینید ...

نظامی