گنجور

مولوی » مثنوی معنوی » دفتر چهارم » بخش ۴۰ - خبر یافتن جد مصطفی عبدالمطلب از گم کردن حلیمه محمد را علیه‌السلام و طالب شدن او گرد شهر و نالیدن او بر در کعبه و از حق درخواستن و یافتن او محمد را علیه‌السلام

 

چون خبر یابید جد مصطفیاز حلیمه وز فغانش بر ملا
وز چنان بانگ بلند و نعره‌هاکه بمیلی می‌رسید از وی صدا
زود عبدالمطلب دانست چیستدست بر سینه همی‌زد می‌گریست
آمد از غم بر در کعبه بسوزکای خبیر از سر شب وز راز روز
خویشتن را من نمی‌بینم فنیتا بود هم‌راز تو هم‌چون منی
خویشتن را من نمی‌بینم هنرتا شوم مقبول […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی